Search Profiles:

  • Wilfredo Jr Lozano

Date Pos Ride SP Course Dist Going Class Trainer
19/4/2015 4/5 Indymoodforlovin (USA) 22/1 Moun 6f Sara Stanoszek
16/4/2015 4/9 Electric Dragon (USA) 12/1 Moun 6f Burton Sipp
16/4/2015 5/5 Faithful Truth (USA) 2/1 Moun 6f Harry Pease
16/4/2015 2/8 Emotional Trippi (USA) 8/1 Moun 5f Burton Sipp
14/4/2015 4/7 Slot Machine (USA) 10/1 Moun 5f Burton Sipp
13/4/2015 7/7 Billy The Greek (USA) 6/1 Moun 6f Burton Sipp
13/4/2015 5/7 Liscannor Bay (USA) 14/1 Moun 5f Sara Stanoszek
12/4/2015 5/8 Ironwing (USA) 8/1 Moun 5f Sara Stanoszek
12/4/2015 7/7 Circus Game (USA) 12/5 Moun 6f Burton Sipp
9/4/2015 3/6 Bon Chance (USA) 4/5 Moun 5f Burton Sipp
7/4/2015 1/6 Wanaday (USA) 18/1 Moun 6f Sara Stanoszek